Regulamin świadczenia usługi "Dostęp do serwisu Plusoczytelnia"
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi dostępu do treści cyfrowych w serwisie Plusoczytelnia, poprzez stronę www.plusoczytelnia.pl lub stosowaną aplikacje mobilną, z wykorzystaniem kodów przesyłanych w formie SMS-ów, którą świadczy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.525.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, operator się sieci PLUS, dalej "Polkomtel".
 2. Usługa jest usługą dodatkową świadczoną w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez Abonenta z Polkomtel. Usługa jest przypisana do konta lub numeru MSiSDN Abonenta.
 3. Usługa jest kierowana do wszystkich Abonentów Polkomtel.
§ 2
Definicje
 1. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu lub korzystająca z Usług posiadająca status:
  1. Abonenta (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów - dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r. albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Abonament - dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.),
  2. Abonenta Na Kartę (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Na Kartę),
  3. Abonenta Simplus/ Sami Swoi (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL p. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi),
  4. Abonenta 36.6 (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6),
  5. Abonenta MixPlus (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus),
  6. Abonenta Plus Mix (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix dla Umów/Aneksów zawartych do 24.12.2014 r.),
  7. Abonenta Mix (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Mix dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.).
 2. Aplikacja - aplikacja na urządzenia końcowe z systemem Android (wersja 2.1 lub nowsza) lub iOS ( wersja 5.0 lub nowsza) umożliwiająca przesyłanie Kodów oraz dostęp do Serwisu, a także dostęp do Treści zawartych w Serwisie. Aplikacja dla systemu iOS nie umożliwia przesyłania/otrzymywania Kodów;
 3. SMS - (shortmessage system), system krótkich wiadomości tekstowych;
 4. Kod - kod alfanumeryczny wysłany przez Serwis w formie SMS, umożliwiający Użytkownikowi dostęp oraz pobranie wybranej Treści na urządzenie końcowe.
 5. Konto Użytkownika - zbiór danych informujących Serwis o dostępie Użytkownika do Serwisu oraz poszczególnych Treści, zabezpieczone ustanowionym przez Użytkownika unikatowym loginem oraz hasłem.
 6. numer MSiSDN - 9 -cio cyfrowy numer telefoniczny przypisany do karty SIM umieszczonej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Produkt/Treść - książki w formie cyfrowej, książki w formacie mp3, e-czasopisma oraz innego rodzaju treści cyfrowe odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego (urządzenie końcowe), udostępniane przez Polkomtel w ramach Serwisu.
 8. E-Kiosk - E-KIOSK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 895-182-75-13;
 9. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usługi przez Polkomtel;
 10. Serwis - serwis internetowy utworzony pod adresem: www.plusoczytelnia.pl, zarządzany na zlecenie Polkomtel przez E-Kiosk, w ramach którego udostępniane są Treści, świadczony pod nazwą handlową "Plusoczytelnia";
 11. Usługa - usługa polegająca na:
  1. przesyłaniu Kodów umożliwiających pobranie, Treści w Serwisie oraz
  2. dostępie do wskazanej przez Użytkownika Usługi Treści w Serwisie celem ich odczytania lub odsłuchania na urządzeniu końcowym

  za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej Polkomtel;

  Usługa będzie świadczona przez Polkomtel od dnia 08.02.2015 r. do odwołania. Polkomtel może zakończyć świadczenie Usługi w szczególności w sytuacji zakończenia współpracy z E-Kiosk.
§ 3
Zasady korzystania z Usługi
 1. W celu korzystania z Usługi Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 2. W procesie rejestracji wymagane jest podanie lub potwierdzenie automatycznie pobranego z karty SIM numeru MSiSDN Użytkownika, a także podanie adresu email oraz wskazanie hasła Użytkownika. Wymagane jest potwierdzenie numeru poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu/klucza na podany podczas rejestracji numer MSiSDN.
 3. W celu zainstalowania Aplikacji na urządzeniu końcowym Użytkownik pobiera Aplikację ze sklepu mobilnego Plus Store ,Google Play, lub App Store.
 4. Użytkownik Usługi może zainstalować Aplikację na urządzeniu końcowym kompatybilnym z Usługą (tj. posiadającym system operacyjny Android w wersji 2.1 lub nowszej lub iOS w wersji 5.0 lub nowszej), postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie urządzenia końcowego w trakcie instalacji.
 5. Klient może korzystać z udostępnionych Treści po uprzednim zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 6. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji oraz Serwisu wymaga połączenia z Internetem i może wiązać się z koniecznością uiszczania opłat za transmisję danych zgodnie z cennikiem świadczenia usług właściwym dla taryfy, z której korzysta Użytkownik. W szczególności uruchomienia transmisji danych, płatnej zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel, właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta Użytkownik, wymaga: założenie Konta Użytkownika oraz pobranie Treści.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 8. Pobranie Aplikacji oraz rejestracja konta Użytkownika nie podlegają żadnej dodatkowej opłacie, za wyjątkiem opłat wymienionych w ust. 6 zdanie drugie powyżej.
 9. W ramach realizacji Usługi, Użytkownik po wybraniu interesującej go Treści otrzymuje na przypisany do Konta Użytkownika numer MSiSDN jednorazowy Kod umożliwiający pobranie danej Treści z Serwisu..
 10. Kod w ramach Usługi może być wysłany do Użytkownika posiadającego aktywną kartę SIM w sieci Plus, której operatorem jest Polkomtel.
 11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) Kodu uzyskanego w wyniku skorzystania z Usługi, oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 4
Zasady dostępu do Usług
 1. Z Usługi można korzystać w zasięgu sieci Plus, której operatorem jest Polkomtel, zaś w przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego także w ramach usługi roamingu międzynarodowego.
 2. Dostęp do Treści w Usłudze możliwy jest za pośrednictwem Serwisu na urządzeniach typu komputer/laptop bądź Aplikacji na urządzeniach z systemem Android.. Użytkownik Usługi posiadający urządzenie końcowe z systemem iOS uzyskuje możliwość korzystania z Treści po uprzednim otrzymaniu Kodu za pośrednictwem Aplikacji dla urządzeń z systemem Android lub Serwisu ,. Otrzymywanie Kodów i korzystanie z Treści możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Udostępnianie Treści nie jest możliwe, jeśli Użytkownik ma zablokowaną usługę dopisywania do rachunku w Plus.
 3. Za korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
§ 5
Opłaty
 1. Opłata za otrzymanie jednego Kodu w ramach Usługi jest uzależniona od wartości dotyczącej go Treści wskazanej w Serwisie/Aplikacji.
 2. Opłata za otrzymanie Kodu jest naliczana niezależnie od pobrania/wykorzystania Treści przez Użytkownika.
 3. W przypadku Użytkowników będących Abonentami, opłata za korzystanie z Usługi zostanie zawarta w fakturze VAT obejmującej opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w sieci Plus.
 4. W przypadku Użytkowników będących Abonentami Simplus/Sami Swoi, Abonentami Na Kartę, Abonentami MixPlus, Abonentami PlusMix, Abonentami Mix lub Abonentami 36.6, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie dodatniej wartości konta wyższej niż cena dostępu do danego Produktu, w rozumieniu odpowiednich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, w wysokości umożliwiającej pobranie opłaty, opisaną w ust. 1 powyżej. W przypadku, gdy wartość konta Użytkownika, o którym mowa powyżej jest mniejsza niż opłata określona w ust. 1 powyżej, korzystanie z Usługi nie będzie możliwe.
§ 6
Własność intelektualna oraz prawa do udostępnianych Produktów
 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu oraz Aplikacji, w tym do tekstów, grafiki, logotypów, przycisków, obrazków, ich kompilacji, oraz do oprogramowania stanowią własność Polkomtel i jego dostawców i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu/Aplikacji Użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania, bez zgody uprawnionych podmiotów, z zawartości Serwisu/Aplikacji w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usługi nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości Serwisu lub Aplikacji , poza przypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie Produkty udostępniane w ramach Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Użytkownik Usługi pobierając Produkty za pośrednictwem Serwisu bądź Aplikacji może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach końcowych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie, udostępnianie w Internecie, udostępnianie lub odtwarzanie Produktu publiczne, bez względu na cel i formę tych działań, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego Produktu
 4. Użytkownik uzyskujący dostęp do Produktu w ramach Usługi zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Polkomtel albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Polkomtel może kierować roszczenia względem znanego mu nabywcy Produktu, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 5. Każdy Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym, daną kopię produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego Produktu i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi Usługi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający produkt lub produkty w ramach Usługi wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji go i samej transakcji przez Polkomtel.
 6. Zastosowanie jakiekolwiek oprogramowania zabezpieczającego do Produktów ma na celu tylko zabezpieczenie praw Polkomtel oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników Usługi.
 7. Skorzystanie z Kodu, polegające na wprowadzeniu go do treści Serwisu będzie oznaczało przekazanie uprawnień do skorzystania z Treści Użytkownikowi.
§ 7
Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Polkomtel.
 2. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w systemie logowania do Aplikacji lub Serwisu lub podczas edycji profilu konta w systemie logowania, przetwarzane są przez Polkomtel w celach statutowych, statystycznych, świadczenia usług, archiwizacji, marketingowych (za odrębną zgodą Użytkownika), związanych z funkcjonowaniem Aplikacji lub Serwisu, w tym również w celu sprzedaży towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji, Serwisu lub Usługi i dla potrzeb działań marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług i sprzedaży towarów (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi).
 3. Polkomtel zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkowników Usługi będą przetwarzane przez E-Kiosk wyłącznie w celu świadczenia Usługi oraz realizacji zobowiązań, wskazanych w § 8 ust. 1 Regulaminu, a w przypadku składanych reklamacji - w celu rozpatrzenia reklamacji. Polkomtel zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do gromadzenia danych osobowych Użytkowników w granicach wykraczających poza postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji Użytkownika Usługi będzie uzależnione od wymiany stosownych informacji pomiędzy Polkomtel a E-Kiosk, Polkomtel udostępni E-Kiosk dane osobowe Użytkownika Usługi, niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. E-Kiosk będzie przetwarzać ww. dane osobowe w zakresie numeru MSISDN Użytkownika, udostępnione jej przez Polkomtel, wyłącznie w celu dokonania stosownej weryfikacji w wewnętrznych systemach Polkomtel, warunkującej rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika Usługi. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych danych, ich poprawiania, jak również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy E-Kiosk uzyska zgodę Użytkowników na przetwarzanie udostępnionych jej przez Polkomtel danych, w celach marketingowych lub na udostępnianie ich innemu administratorowi danych, E-kiosk dopełni obowiązków informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Polkomtel zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Polkomtel Sp. z o.o. , ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".
§ 8
Odpowiedzialność
 1. Z zastrzeżeniem obowiązków, określonych w ust. 2 - 4 poniżej, Polkomtel odpowiada za wykonanie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, w szczególności za:
  1. przekazanie Użytkownikowi za pomocą SMS-a zwrotnego, na numer MSISDN Użytkownika, prawidłowego Kodu, umożliwiającego dostęp do wybranej przez Użytkownika Treści w ramach zasobów Serwisu.
  2. umożliwienia Użytkownikom uzyskania dostępu do wybranych przez nich Treści w ramach Serwisu/Apliakcji, przy użyciu Kodu,
  3. udzielenie Użytkownikowi licencji do pobranej Treści
 2. Polkomtel ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu..
 3. Polkomtel zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w działaniu Serwisu w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, modyfikacji lub konserwacji serwera/-ów lub też oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby Serwisu.
 4. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami w dostępie do Serwisu, o których mowa w punkcie powyżej.
 5. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, za których działania lub zaniechania nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 6. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Serwisu/Aplikacji oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Serwisu/Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za zawartością merytoryczną Produktów. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie, są własnością autora (ów) lub wydawcy (ów), a nie Polkomtel. Polkomtel nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych Produktów i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania na informacji otrzymanej poprzez Serwis/Aplikacje.
§ 9
Reklamacje
 1. W razie niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem w zakresie obowiązków Polkomtel Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z dopiskiem "Plusoczytelnia" na adres Polkomtel: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa lub drogą mailową na adres: bok@plus.pl. Polkomtel rozpatrzy reklamację oraz powiadomi, w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail pod wskazany adres Użytkownika, o jej rozstrzygnięciu w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres e-mail) i numer MSiSDN, z którego wysyłano wiadomości SMS w związku z korzystaniem z Usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Orange w ramach Usługi Użytkownik składa zgodnie z obowiązującym go regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange.
§ 10
Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik musi w chwili pobierania Produktu posiadać status Abonenta, Abonenta MixPlus, Abonenta PlusMix, Abonenta Mix, Abonenta Simplus/Sami Swoi, Abonenta Na Kartę lub Abonenta 36.6. Utrata statusu, o którym mowa powyżej, równoznaczna jest z utratą możliwości pobrania Produktu oraz korzystania z Usług, nie ma jednak wpływu na prawo do korzystania posiadanych już Produktów.
 2. Polkomtel może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. technicznych i technologicznych związanych ze zmianami funkcjonalności Usługi, rozbudowaniem Serwisu lub Aplikacji;
  2. wynikających ze zmian w obowiązującym prawie.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia obowiązującego danego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.plusoczytelnia.pl, w Aplikacji, oraz w siedzibie Polkomtel.